top of page
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY FIRMY DREVOKAPITAL, S.R.O. (ĎALEJ LEN“PREDÁVAJÚCI“) PRE PREDAJ TOVARU (ĎALEJ LEN „DODACIE PODMIENKY“)

1.PLATNOSŤ PODMIENOK

1.1 Ponuky a dodávky tovaru predávajúceho kupujúcemu sa uskutočňujú na základe týchto dodacích podmienok, ak nestanovuje kúpna zmluva uzatvorená medzi kupujúcim a predávajúcim vyslovene niečo iné. Tieto dodacie podmienky platia i pre všetky následné budúce obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že neboli zmluvnými stranami písomne vylúčené a to i v prípade, že nimi neboli opätovne výslovne potvrdené.

2.PONUKA A UZATVORENIE ZMLUVY

2.1.Ponuky uskutočnené predávajúcim (hlavne ponuky uskutočnené elektronickou formou) sú nezáväzné. Prehlásenie  kupujúceho o prijatí ponuky predávajúceho a všetky objednávky či ponuky kupujúceho vyžadujú pre právnu účinnosť ich záväznosti pre predávajúceho výslovné potvrdenie predávajúceho v písomnej alebo faxovej  forme.

2.2 Rozmery, váhu a ďalšie údaje týkajúce sa tovaru sú záväzné iba vtedy, ak boli vyslovene písomne dohodnuté.

2.3 Zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim  je uzatvorená okamihom, keď predávajúci písomne alebo mailom potvrdí objednávku kupujúceho, alebo iným preukázateľným a určitým spôsobom dôjde k potvrdeniu objednávky zo strany predávajúceho.

3.CENY

3.1 rozhodujúce sú ceny uvedené v potvrdení objednávky predávajúcim s pripočítaním v tej dobe zákonom platnej, dane z pridanej hodnoty. Cenu tovaru je kupujúci povinný platiť v eurách, ak nie je v kúpnej zmluve zjednaná iná mena. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky straty vzniknuté v dôsledku kurzových rozdielov príslušnej zahraničnej meny voči euru od okamihu oneskorenia kupujúceho s úhradou kúpnej ceny do okamihu jej uhradenia predávajúcemu. Kúpnou cenou sa rozumie cena franco sklad resp. sídlo  predávajúceho.

3.2.Pokiaľ v období od uzatvorenia zmluvy do okamihu realizácie dodávky tovaru dôjde k zvýšeniu alebo novému zavedeniu verejnoprávnych poplatkov (napr. daní, cla, poplatkov a pod.) alebo budú zvýšené či novozavedené ďalšie náklady na dopravu, výrobu alebo predaj tovaru, na ktoré predávajúci nemá žiadny vplyv a ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej kúpnej cene tovaru, uvedené v zmluve, sa zvyšuje odpovedajúcim spôsobom kúpna cena, ktorú platí kupujúci. Novú, vyššiu kúpnu cenu oznámi predávajúci kupujúcemu a takto stanovená vyššia kúpna cena je pre kupujúceho záväzná, ak do troch pracovných dní neoznámi písomne predávajúcemu, že s novostanovenou vyššou kúpnou cenou nesúhlasí. Toto pravidlo platí tiež vtedy, ak predmetné poplatky alebo náklady nebudú zvlášť účtované vedľa ceny. Ak je takéto prenesenie úhrady poplatku na kupujúceho zákonom zakázané, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

4.DODACIE LEHOTY

4.1.Dodacie lehoty sú pre predávajúceho nezáväzné, pokiaľ predávajúci dodacie lehoty výslovne nepotvrdí písomne a nedôjde k narušeniu dodávok v zmysle §5 týchto podmienok.

4.2 Ak je tovar predávajúcim pripravený k odberu, nakládke alebo odoslaniu, ale v dôsledku prepravných ťažkostí, ktoré vznikli z dôvodov, ktoré nespočívajú na strane predávajúceho   a nemôže byť odvezený, naložený alebo odoslaný, platí, že dodacie lehoty sú dodržané a zmluva zo strany predávajúceho je splnená.

4.3. Ak sa dostane predávajúci do oneskorenia dodávky tovaru z iných dôvodov než sú uvedené v §5, považuje sa to za nepodstatné porušenie zmluvy. Kupujúci môže v takomto prípade po márnom uplynutí ním stanovenej náhradnej lehoty v dĺžke najmenej desať (10) týždňov od oznámenia od zmluvy odstúpiť. Za podmienky poskytnutia uvedenej náhradného dodacieho termínu môže kupujúci od zmluvy odstúpiť pri oneskorení spôsobenom úmyselným jednaním či hrubou chybou zo strany  predávajúceho.

4.4 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci oprávnený požadovať náhradu škody, avšak iba vo výške zvýšených nákladov z náhradného nákupu tovaru rovnakého množstva a druhu. Ďalšie nároky kupujúceho na náhradu škody spočívajúcej v náhrade skutočnej škody a ušlého zisku môžu vzniknúť iba ak je dokázané úmyselné zavinenie zo strany predávajúceho.

5.NARUŠENIE DODÁVOK

5.1. Okolnosti a udalosti neovplyvniteľné predávajúcim alebo dôvody nespočívajúce na jeho strane – ako štrajk, vojna, požiar, zvýšenie nákladov na nákup surovín alebo predaj tovaru, prekážky spôsobené úradným nariadením a to i v devízovom obehu alebo inými právnymi úkonmi, prírodnými katastrofami, nezavinenou prekážkou pri preprave alebo v iných prípadoch spôsobených vyššou mocou – ktoré zabraňuje dodávkam alebo je podstatne zaťažujúca, oslobodzuje predávajúceho po dobu ich pôsobenia od povinnosti plniť dodávky. To platí tiež vtedy, ak bez dôvodov spočívajúcich na strane predávajúceho jeho dodávatelia svoju povinnosť nesplnili vôbec alebo oneskorene, alebo sú narušené obvyklými odbermi a prepravnými pomermi alebo možnosťami. V takýchto prípadoch je predávajúci oprávnený za predpokladu, že tieto skutočnosti oznámi kupujúcemu a ak sa sám ocitol v oneskorení dodávať tovar s odpovedajúcim oneskorením alebo od zmluvy odstúpiť. Kupujúci je v takýchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo oznámiť predávajúcemu, že súhlasí s plnením v náhradnom termíne. Pre možný rozsah prípadnej náhradnej škody kupujúcemu sa §4 odst.4 týchto obchodných podmienok uplatní podobne.

6.PRECHOD NEBEZPEČENSTVA, ODOSLANIE A  NAKLÁDKA

6.1 Od okamihu, kedy je tovar určený pre kupujúceho, označený za účelom jeho odlíšenia   od iného tovaru ako tovar určený pre predávajúceho, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho a tovar je skladovaný na jeho účet a nebezpečenstvo. K tomuto prechodu nebezpečenstva škody dochádza najneskôr v okamihu, keď je tovar pripravený predávajúcim k odoslaniu.

6.2 Preprava sa uskutočňuje vždy na nebezpečenstvo kupujúceho, a to i pri preprave vykonávanej na náklady predávajúceho. Nakládka a preprava sa uskutočňuje na základe obvyklých podmienok príslušných dopravcov. V prípade, keď je predávajúci poverený zaistiť pre kupujúce- ho dopravu, zodpovedná za prípadnú škodu iba vtedy, ak škoda bola spôsobená úmyselne či hrubou nedbalosťou pri výberu dopravcu. Predávajúci je povinný zjednať poistenie tovaru počas doby prepravy iba vtedy, ak si to kupujúci výslovne písomne dohodol. Náklady tohto poistenia platí kupujúci.

7.ODBER

7.1 Kupujúci, ktorý urobil príjem tovaru (či už pred alebo v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na tovar) alebo bol predávajúcim k tomuto vyzvaný, aby príjem tovaru urobil, avšak tento príjem z dôvodov spočívajúcich na jeho strane neurobil, môže uplatniť nároky z chýb tovaru len vtedy, pokiaľ dokáže, že tieto chyby na tovare vznikli úmyselným zavinením na strane predávajúceho v dobe po prechode nebezpečenstva škody na tovare.

7.2 Ak predávajúci dodá tovar pred určeným termínom, je kupujúci povinný tovar  prevziať.

7.3 Ak kupujúci tovar, ktorého príjem urobil alebo mal možnosť urobiť, napriek jeho pripravenosti k dodaniu neodoberie, prechádza nebezpečenstvo škody na tovar, pokiaľ sa tak už nestalo skôr, na kupujúceho najneskôr prvým dňom oneskorenia kupujúceho s prevzatím tovaru a týmto dňom sa v tomto prípade tiež stáva splatnou celá kúpna cena. Predávajúci je ďalej v tomto prípade oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu všetkých škôd vzniknutých oneskorením na strane kupujúceho pri odbere, ako i úroky z oneskorenia z kúpnej ceny, skladné, prepravné náklady a ďalšie preukázateľné náklady alebo výdavky, vzniknuté z dôvodu oneskorenia kupujúceho  predávajúcemu.

7.4 Predávajúci je oprávneným dodať tovar po častiach v čiastočnom plnení.

8.PLATENIE

8.1 Pokiaľ nebolo výslovne písomne dohodnuté inak, platby sú splatné v štrnásť (14) dennej lehote od dátumu vystavenia faktúry predávajúcim. Predávajúci nie je povinný prijímať na úhradu svojich pohľadávok zmenky alebo šeky, môže však požadovať platenie v hotovosti. Výdavky spojené s preplácaním zmeniek alebo šekov idú na účet kupujúceho.

8.2 Kupujúci nie je oprávnený započítať si na svoj dlh voči predávajúcemu svoju pohľadávku voči predávajúcemu, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodli inak..

9.OMEŠKANIE

9.1 Pokiaľ sa kupujúci ocitne s plnením svojich povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy  v omeškaní, väčšinou v prípade omeškania odobratia tovaru či zaplatenia kúpnej ceny alebo zálohy na kúpnu cenu, je predávajúci oprávnený a to bez stanovenia dodatočného termínu, od zmluvy odstúpiť. Pri omeškaní kupujúceho je predávajúci oprávnený tovar podliehajúci výhradne jeho vlastníckemu právu podľa svojej voľby na náklady kupujúceho vziať späť a/alebo predať, pričom kupujúci je povinný predávajúcemu uhradiť prípadný rozdiel medzi realizovanou cenou a kúpnou cenou dohodnutou v zmluve s kupujúcim.

9.2 Pokiaľ sa kupujúci ocitne v  omeškaní s platením svojich peňažných záväzkov voči predávajúcemu, je predávajúci oprávnený účtovať ročné úroky z omeškania vo výške stanovenej zákonom účinným v dobe omeškania kupujúceho. Popri úrokoch z omeškania je kupujúci v prípade omeškania s platením akéhokoľvek peňažného záväzku voči predávajúcemu povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20% z dlžnej  čiastky.

9.3 Akékoľvek nároky predávajúceho z titulu úrokov z omeškania a/alebo zmluvnej pokuty vyplývajúcej z týchto podmienok nemajú žiadny vplyv na nárok predávajúceho voči kupujúcemu z titulu náhrady škody a jeho výšky.

10.ZÁRUKA

10.1 Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a obchodnými zvyklosťami v obore dýh, pokiaľ z príslušnej zmluvy alebo týchto dodacích podmienok výslovne nevyplýva niečo iné.

10.2 Kupujúci je povinný prehliadnuť si tovar alebo zaistiť si prehliadku tovaru najneskôr do okamihu prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho. Po dobe, kedy kupujúci urobil alebo mal urobiť príjem tovaru, sú akékoľvek prípadné reklamácie zjavných chýb a nedostatkov vylúčené. Za zjavné chyby, ktoré sa objavia pri alebo po spracovaní tovaru predávajúci nezodpovedá.

10.3 Ostatné reklamácie, ktoré nie sú podľa predchádzajúcich odstavcov 1. a 2. vylúčené, musia byť u zjavných chýb najneskôr do troch pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, u skrytých chýb potom oneskorene po ich zistení, oznámené písomne predávajúcemu, inak nebudú brané do úvahy. Predávajúci odpovedá iba za tie chyby, ktoré má tovar v okamihu, kedy prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho. Všetky záruky však zanikajú uplynutím jedného (1) mesiaca odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho. tovar z chybnej dodávky musí byť zachovaný v tom stave, v ktorom bol v dobe zistenia chýb, musí byť zrejmé, že sa jedná o tovar dodaný predávajúcim, ďalej musí byť kupujúcim starostlivo a bezplatne uložený a pripravený k prehliadke zo strany predávajúceho. Porušenie týchto záväzkov vylučuje akékoľvek reklamačné nároky voči   predávajúcemu.

10.4 farebné rozdiely prírodného dreva nie sú chybami v zmysle týchto ustanovení. Drevo je prírodný, živý materiál. Praskliny a kryvosť reziva nie je nie sú chybami v zmysle týchto ustanovení.

10.5 Ak bol predmet dodávky chybný, alebo nemá zmluvne dohodnuté vlastnosti, môže kupujúci požadovať iba primeranú zľavu z kúpnej ceny, pričom ostatné nároky, hlavne, nie však iba, na dodanie náhradného tovaru, opravu tovaru a dodanie chýbajúceho tovaru sú vylúčené.

11.VÝHRADA VLASTNÍCTVA

11.1 Až do úplného uhradenia kúpnej ceny za dodaný tovar a všetkých ďalších s takouto dodávkou súvisiacich pohľadávok predávajúceho za kupujúcim vrátane, ale nie iba, skladného nákladov na prípadné poistenie a prepravu tovaru kupujúcim, zostáva všetok tovar dodaný kupujúcim vo vlastníctve  predávajúceho.

11.2 Ak v súvislosti s úhradou kúpnej ceny bola kupujúcim (alebo inou osobou v prospech kupujúceho) vystavená zmenka alebo šek, alebo bol otvorený akreditív, nezaniká výhrada vlastníckeho práva predávajúceho pred preplatením zmenky zmenečníkom, šeku šekovníkom alebo zaplatením príslušnej čiastky bankou predávajúcemu, pričom výhrada vlastníckeho práva predávajúceho zaniká iba za predpokladu, že predávajúci obdržal čiastku zodpovedajúcu plnej výške kúpnej ceny za predmetný tovar spolu so všetkými ďalšími súvisiacimi pohľadávkami predávajúceho v zmysle vyššie uvedeného odstavca  1.

12.ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

12.1 Prevod práv a povinností kupujúceho podľa akejkoľvek zmluvy s predávajúcim na tretiu osobu vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas  predávajúceho.

12.2 Na tieto dodacie podmienky a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce v súvislosti s predajom a dodávkami tovaru predávajúceho kupujúcemu platí vnútroštátne právo Slovenskej republiky s vylúčením odkazov na akékoľvek medzinárodné dohody v maximálnom možnom rozsahu dovolenom slovenskými  predpismi.

12.3 Miestom pre splatenie kúpnej ceny ako i pre ďalšie plnenie kupujúceho je sídlo predávajúceho, prípadne iné miesto uvedené v zmluve alebo vo faktúre za dodaný tovar vystavené predávajúcim. Miestom plnenia pre dodávky je to miesto, kde sa nachádza tovar pre odoslanie alebo iné miesto zjednané pre predanie kupujúcemu. Miesto plnenia sa nemení tým, že predávajúci zaisťuje odoslanie tovaru  kupujúcemu.

12.4 Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto dodacích podmienok stane alebo ukáže byť neplatným, protiprávnym alebo nevymožiteľných, platnosť a vymožiteľnosť ostatných ustanovení tým nebude nijako dotknutá, pokiaľ z povahy právneho úkonu alebo jeho obsahu alebo okolností, za ktorých k nemu došlo, nevyplýva, že túto časť nie je možné oddeliť od ostatného obsahu týchto dodacích podmienok. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú takéto neplatné, protiprávne alebo nevymožiteľné ustanovenia nahradiť dohodu ustanovenou platným, zákonným a vymožiteľným s rovnakým alebo aspoň podobným obchodným a právnym zmyslom a do štrnástich (14) dní po zistení takejto neplatnosti, protiprávnosti či inej nevymožiteľnosti.

bottom of page